• [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
  • [image]
 

Aktiviteter

 

BSBKs Brukshundprøver 2019

Lydighetstreningen hver onsdag fra kl 19:00 på Stend.

Siste nytt

Bergens Selskaps- og Brukshundklubb (BSBK) ble sti…

Bergen Kommune minner om båndtvangen og viktighete…

BSBKs Brukshundprøver 2019

KM-bruks i rundering og spor - regelverk

Gjelder fra 1. november 2012 - Utgave 7 - Revidert 1. oktober 2012

-------------------------------------------------------
INNHOLD

GENERELLE REGLER FOR BSBKs BRUKSHUND KLUBBMESTERSKAP

LYDIGHET

BUDFØRING

SPOR

RUNDERING

.............................................................................

GENERELLE REGLER FOR BSBKs KLUBBMESTERSKAP I BRUKS


1. PÅMELDING
Påmelding til BSBKs klubbmesterskap er økonomisk binnende. Påmeldingsavgiften skal være betalt innen påmeldingsfristens utløp. Ved avmelding, etter påmeldingsfristens utløp, vil påmeldingsavgiften normalt ikke tilbakebetales. Det gjøres untak fra dette ved fremvising av vætrinær- eller legeattest.
Det er satt et tak på maks 10 ekvipasjer i hver gren.
Velger BSBK å avlyse konkurransen vil innbetalte påmeldingsavgifter tilbakebetales.

2. AVVISNING
BSBK forbeholder seg retten til å avvise påviselig syke hunder eller aggressive hunder. Påmeldingsavgiften refunderes ikke for hunder som avvises under prøven.
BSBK forbeholder seg retten til å bestemme om løpske tisper får delta på prøven. Den løpske tispen får da ikke adgang til prøveplassen før prøvens leder har gitt sin tillatelse til dette.

3. DELTAKERE
Alle med medlemskap i Bergens Selskaps- og Brukshundklubb har rett til å delta (medlemskontigenten må være betalt innen påmelding). En deltager kan delta med flere hunder.
For spor og rundering må en ekvpasje (fører og hund) velge kun en av disse grenene.

4. KONKURRANSEN
Konkurransen gjennomføres, og klubbmester kåres, når det er minimum 3 påmeldte ekvipasjer i den respektive gren.
Ved avmeldinger etter påmeldingsfirstens utløp vil ekvipasjen figurerer på premielisten med 0 poeng.
Stevnet avvikles på samme måten som en NBF prøve. Dette gjelder for bedømmingen, området konkurransen avholdes på samt hvordan deltakende ekvipasjer og tilskuere skal forholde seg på og rundt konkurranse området.

5. DOMMER
Det stilles ikke krav til at dommeren for BSBKs klubbmesterskap skal være autorisert fra NKK eller NBF.

6. PREMIERING
Det kåres en klubbmester i hver av grenene spor og rundering. Ved poengliket skal den med høyest poengsum i spesialøvelsene rangeres foran.
Det er 1/3 premiering i hver av grenene.

7. ANSVAR
Eieren og den som disponerer hunden, er ansvarlig for enhver skade hunden forvolder. Alle hunder skal føres i bånd på prøveområdet når de ikke er under bedømmelse.

 

 

 

oversikt over øvelsene

Spesialøvelse spor

Koeffisient

Maks poeng

Appell

Øvelse

Koeff.

Poeng

1.

Lineføring

4

40

2.

Gå foran i line

2

20

3.

Dekk under marsj

2

20

4.

Innkalling

2

20

5.

Apportering

4

40

6.

Fritt hopp over hinder

4

40

7.

Fellesdekk

5

50

Totalt

23

230

23

230

Budføring

2

20

Spor

15

150

Totalt

40

400

 

 

 

 

Spesialøvelse rundering

Koeffisient

Maks poeng

Appell

Øvelse

Koeff.

Poeng

1.

Lineføring

4

40

2.

Gå foran i line

2

20

3.

Dekk under marsj

2

20

4.

Innkalling

2

20

5.

Apportering

4

40

6.

Fritt hopp over hinder

4

40

7.

Fellesdekk

5

50

Totalt

23

230

23

230

Budføring

2

20

Rundering

15

150

Totalt

40

400

 

  

-------------------------------------------------------
LYDIGHETSØVELSER

 

 

Øvelse 1: fri ved fot Koeffisient: 4   Maks poeng: 40

Kommando: "På plass" e.l.

Utførelse: Hunden, skal villig følge føreren på dennes venstre side, med hode eller skulder ved førerens venstre kne. Ekvipasjen skal prøves i ulike gangarter og vendinger. Når føreren stanser skal hunden uten kommando innta utgangsstilling. Kommando er tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Bedømmelse: Øvelsen begynner ved første marsjantredelse og slutter på dommerens tilsigelse. Hund som under større deler av øvelsen følger føreren på lengre avstand enn ca. 1 meter, kan ikke godkjennes

Anvisning: Tempoet skal være vanlig marsjtakt unntatt når det er kommandert andre marsjtempoer.

 

Øvelse 2: GÅ FORAN I LINE Koeffisient: 2   Maks poeng: 20

Kommando: "gå foran", "stå" e.l.

Utførelse: Øvelsen innledes med "lineføring". På kommando skal hunden gå foran føreren i linens lengde i ca. 25 meter. Når føreren får beskjed om å gjøre holdt, skal hunden på kommando fra fører stanse umiddelbart og stå. På ny ordre går føreren frem, tar hunden med seg og øvelsen gjentas i motsatt retning. Øvelsen avsluttes med helt om og holdt.

Bedømmelse: Hund som drar i linen, snuser i bakken, ikke holder avstanden eller setter seg ved holdt bør ikke tildeles høyere karakter enn 8. Gjør hunden flere av de nevnte feil, skal dette gjenspeiles i karaktersettingen. Hund som helt bestemmer retningen selv, eller på noe tidspunkt befinner seg bak eller på høyde med føreren, skal underkjennes.

Anvisning: Linens lengde skal ved forangående være 1,5 - 2 m.


Øvelse 3: DEKK UNDER MARSJ Koeffisient: 2   Maks poeng: 20

Kommando: "Dekk" e.l.

Utførelse: Øvelsen innledes med "fri ved foten". På kommando skal hunden raskt legge seg. Øvelsen utføres under marsj uten at føreren stanser. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter fra den liggende hunden, gjør helt om og holdt og går tilbake til hunden på plasskommandantens ordre. Øvelsen er slutt når føreren har stanset og vendt seg om.

Bedømmelse: Hund som legger seg før kommando underkjennes. Hvis hunden ikke legger seg ved kommandoen og dette oppdages av føreren etter noen skritt, underkjennes øvelsen selv om hunden nå legger seg etter ny kommando. Hund som først legger seg og siden setter eller reiser seg før føreren har vendt seg om eller hvis hunden kryper mer enn 3 meter etter at kommando om dekk er gitt, underkjennes.

Øvelse 4: INNKALLING Koeffisient: 2   Maks poeng: 20

Kommando: "Bli", "På plass" e.l.

Utførelse: Føreren forlater hunden sittende og går ca. 25 meter. Hunden innkalles på kommando fra fører etter ordre fra kommandanten.

Bedømmelse: Hovedvekten legges på god lydighet og raskhet ved innkalling. Endrer hunden utgangstilling før innkallingskommandoen, tildeles ikke høyere karakter enn 8. Kommer ikke hunden ved første kommando, skal ikke høyere karakter enn 7 tildeles og kommer den ikke på andre kommando underkjennes øvelsen. Øvelsen underkjennes også hvis hunden forlater plassen med mer enn 3 meter.

Anvisning: Hund som sitter foran skal etter ca. 3 sekunder på førerens kommando innta utgangsstilling.

Øvelse 5: APPORTERING Koeffisient: 4   Maks poeng: 40

Kommando: "Apport - slipp" e.l.

Utførelse: Med hunden i utgangstilling skal føreren kaste en apportbukk i tre, utlevert av kommandant, minst 10 meter. Hunden skal på førerens kommando raskt hente gjenstanden, vende tilbake til føreren, sette seg foran eller ved siden av føreren og etter ordre fra kommandanten, på kommando avlevere gjenstanden.

Bedømmelse: Tygger hunden på apporten senkes karakteren. Tyvstarter hunden tildeles ikke høyere karakter enn 7. Slipper hunden apporten på tur til fører eller ved fører uten å ta den opp igjen, tildeles ikke høyere karakter enn 7. Ved kraftig tygging bør det ikke gis høyere karakter enn 6.

Anvisning: Øvelsen begynner når føreren kaster gjenstanden og er slutt når hunden har avlevert gjenstanden. Hund som har avlevert sittende foran, skal etter ca 3 sekunder på førerens kommando innta utgangsstilling.

Øvelse 6: FRITT HOPP OVER HINDER Koeffisient: 4   Maks poeng: 40

Kommando: "Hopp" e.l.

Utførelse: Hunden skal fra utgangstilling på førerens kommando hoppe fritt over hinderet, Hvoretter den med eller uten kommando skal sette seg på den andre siden og sitte der til føreren på kommandantens ordre kommanderer hunden til å hoppe tilbake og innta utgangsstilling.

Bedømmelse: Hund som berører hinderet under hoppet eller inntar annen stilling enn sittende på den andre siden kan ikke tildeles høyere karakter enn 8. Hopper hunden tilbake før føreren har kommandert den, tildeles ikke høyere karakter enn 6. Øvelsen underkjennes hvis hunden tar ansats, river hinderet eller hopper tilbake uten å ha stoppet på den andre siden. Hund som stopper foran hinderet og 2 ganger til vegrer å hoppe, underkjennes i øvelsen.

Anvisning: Dommeren bestemmer fra hvilken side føreren får starte, men føreren bestemmer avstanden til hinderet. Hund som sitter foran skal etter ca 3 sekunder på førerens kommando innta utgangsstilling.

Øvelse 7: FELLESDEKK Koeffisient: 5   Maks poeng: 50

Kommando: "Dekk" e.l.

Utførelse: Førerne legger hundene ved siden av hverandre med ca. 5 meters mellomrom og forlater dem gående ca. 30 meter hvor de stanser og vender seg mot hundene. Førerne skal være synlig for hundene, som skal ligge i 3 minutter uten å forflytte seg før kommandanten gir førerne tillatelse til å gå samlet tilbake til hundene og kommandere dem opp i utgangstilling.

Bedømmelse: Kryper hunden mer enn 3 meter, setter eller reiser seg, underkjennes den i øvelsen. Når førerne har lagt ned og forlatt hundene, må hundene ikke påvirkes. Hund som forflytter seg mindre enn 3 meter, bjeffer eller piper, skal ikke tildeles høyere karakter enn 8. Tiden regnes fra det øyeblikk førerne har inntatt sine anviste plasser. Øvelsen og bedømmelsen er slutt når tiden er ute.

Anvisning: Øvelsen skal utføres med minimum 2 hunder. Overstiger antallet 10 hunder i klassen, må øvelsen avikles i flere omganger, dog må den utføres på samme sted for alle i klassen. Øvelsen avsluttes med at førerne samlet går tilbake til hundene og kommanderer dem til utgangstilling.

Dommeren kan gi ordre om avhenting av hund som grovt forstyrer annen hund. Må øvelsen gjøres om på grunn av teknisk feil (f. Eks. hundeslagsmål), får ikke hund delta som helt eller delvis har forårsaket dette. Heller ikke får hund som er underkjent i øvelsen før den tekniske feilen inntraff, delta. For de øvrige hundene gjelder at karaktersettingen utelukkende skal baseres på den fornyede utførelsen.

--------------------------------------
SPESIALØVELSER

Alternativ 1: Budføring + spor

Alternativ 2: Budføring + rundering

 

 

BUDFØRING Koeffisient: 2 Maks poeng: 20

Kommando: "Marsj" e.l.

Utførelse: Budføring skal foregå mellom fører og hjelpefører, som begge skal være synlige for hunden. Hjelpeføreren utpekes av dommeren. Hjelpefører plasseres ut før øvelsen starter. På beskjed fra dommer/kommandant går føreren og tar kontakt med hjelpefører. Føreren og hjelpeføreren stiller seg opp ved siden av hverandre med den koblete hunden mellom seg med front mot budførings-strekningen. Føreren går med hunden koblet ca. 50 meter i anvist retning. Ved strekningens slutt gjør han holdt og vender seg mot hjelpeføreren. Han kan da, om han ønsker det, sette rapporthalsband/dekken på hunden. Hunden sendes deretter på kommando til hjelpeføreren. Hunden inntar utgangsstilling hos hjelpefører, og hjelpefører berører hunden. Hunden blir så på kommando sendt tilbake til føreren. Hunden skal utføre budføringen i trav eller galopp, og bør ikke gjøre opphold underveis. Fører/hjelpefører kan lokke på hunden tidligst når den har passert halve strekningen.

Bedømmelse: Hund som stopper opp på strekningen tildeles høyst karakter 7. For øvrig tas det ved karaktersettingen hensyn til bl.a. tempo og den hjelp fører eller hjelpefører har gitt hunden ved å lokke på den etter den halve strekningen. Starter hunden etter at hjelpeføreren har klappet den, men før hjelpeførerens kommando kan høyst karakter 6 tildeles. Det samme gjelder hund som tyvstarter, men som lar seg kalle tilbake innen 10 meter. For godkjenning kreves at hjelpeføreren har kunnet berøre hunden. Hund som vender tilbake til hjelpefører eller til fører uten å ha gjennomført budføringen, får ikke sendes ut igjen. Hund som får hjelp av fører/hjelpefører før den har passert halve strekningen, kan ikke godkjennes i øvelsen. Her må det utvises skjønn, da midtpunktet kan være vanskelig å bedømme.

Anvisning: Øvelsen starter når føreren har koblet løs hunden og er slutt når hunden har inntatt utgangsstilling hos føreren. Dommeren/kommandanten gir ordre om når hunden skal sendes, både fra fører og hjelpefører. Strekningens midtpunkt og 10 meters grensene, skal anvises på tydelig måte. Under øvelsen skal ingen utenforstående personer oppholde seg i strekningens umiddelbare nærhet. Dommeren skal under øvelsen stå plassert på høyde med og et stykke tilside for føreren. Dommeren bør før øvelsen budføring starter, samle førere og hjelpefører til briefing. Dette for å skape ryddighet rundt gjennomføringen av øvelsen. Det er dommerens/stevnelederens ansvar å skolere hjelpefører. Utstyres hunden med rapporthalsbånd får dette ikke føres i munnen. Hjelpeføreren skal ikke befatte seg med rapporthalsbandet.

 

SPOR Koeffisient: 10 Maks poeng: 150

Kommando: "Spor" e.l.

Utførelse: Sporet skal være ca 300 m langt og ca 30 min gammelt, utlagt av funksjonær. Det skal ha 2 rette vinkler og 3 gjenstander. Hund og fører skal være ute av synet når sporet legges. Vinklene bør legges etter ca. 100 og 200 meter . Den første gjenstanden legges før den første vinkelen, og den andre gjenstanden mellom vinklene og den siste gjenstanden ved sporets slutt. Gjenstandene skal leveres dommer/funksjonær innen 15 min fra starten av sporet. Øvelsen begynner når hunden slippes på sporet og er slutt når den har funnet sluttgjenstanden eller fører har gått forbi sluttsløyfen.
For godkjennelse kreves at hunden finner minst 2 gjenstand og en av gjenstandene må være sluttgjenstanden. 5 poeng gis pr. funnet gjenstand.

Bedømmelse: Bedømmelsen baserer seg utelukkende på foreviste gjenstander og deres tilstand og at tiden på 15 minutter ikke er overskredet. For å oppnå høyeste karakter må samtlig gjenstander forevises. Savnes sluttgjenstand underkjennes øvelsen.


GENERELLE BESTEMMELSER FOR SPOR

Utstyr: Hunden føres i sporline på min10 meter og må ikke kobles fra linen i sporet. Det er valgfritt med sele eller halsbånd.

Sporgjenstander: Gjenstandene skal kodemerkes. De skal ikke legges nærmere vinkel enn 20 meter, og heller ikke legges ut før etter 20 meter fra starten. For at gjenstandene skal ha egenlukt fra sporleggeren må de holdes i naken hånd under utleggingen av sporet. Dette kan gjøres slik at sporleggeren griper første gjenstand idet han begynner å gå ut sporet, og at han deretter griper en ny gjenstand umiddelbart etter at den forrige er lagt ned. Sporgjenstandene skal ikke gjemmes, men heller ikke legges ut på en iøynefallende måte. Sluttapporten skal ikke ligge nærmere vei enn 20 meter. Sporslutt merkes synlig 10 meter etter sluttapport. Stopper fører før sluttsløyfa, har fører mulighet til å la hunden søke tilbake i linas lengde.
Gjenstandene skal være min 10 cm. lange og min. 1 cm. tykke med unntak av sluttgjenstanden, som skal være ca 2 ganger så lang som de øvrige. Gjenstandene skal utleveres av arrangøren og skal ikke skille seg ut ved farge eller form som kan bryte for mye med gjenstander som forefinnes på bakken.
Avstand mellom spor:
Sporene bør ikke ligge nærmere hverandre enn ca. 50 meter.
Skadede gjenstander: Gjenstander som skades av hunden f. eks. ved tygging bør føre til at karakteren senkes, dog selvfølgelig i mindre skala enn om gjenstanden ikke er funnet.
Omspor: Hvis en hund blir forstyrret av personer eller dyr under sporsøket bør dette kun i helt spesielle tilfeller føre til nytt spor.
Forevisning: Da sporøvelsen begrenses av en maksimumstid skal en funksjonær være i tilknytning til sporets slutt, men det må understrekes at denne ikke får være plassert på en slik måte at han forstyrrer hunden i dens arbeide. Føreren skal levere gjenstander som er funnet til funksjonæren.
Sluttiden skal tas når ekvipasjen passerer sluttsløyfa. Føreren skal før øvelsen begynner informeres om hvordan det skal skje.

Øvelsens start og slutt:

Øvelsen og tidtakingen begynner når hunden settes på sporet ved anvist punkt. Øvelsen er slutt når ekvipasjen passerer sluttsløyfa eller maksimumstiden er gått ut.

 

rUNDERING Koeffisient: 15 Maks poeng: 150

Kommando: "Runder" e.l.

Anvisning: Søksområdet skal være 100 meter brett og 150 meter langt. I området utplasseres 2 figuranter, en sittende og en liggende hver side av midtlinjen og i 40 - 50 meters avstand fra denne. En skal være helt skjult og den andre skal være så skjult at den ikke er fult synlig.
Øvelsen skal være avsluttet i løpet av 15 minutter.


Bedømmelse:
Ved karaktersettingen skal det legges stor vekt på om hunden søker i henhold til førerens dirigering. Dette betyr at det er føreren som bestemmer hvor hunden skal søke og hvor lang tid hunden skal bruke i de enkelte deler av området. Hvis helheten bærer preg av total mangel på søksmønster bør ikke høyere karakter enn 7 tildeles.
For å oppnå høyeste karakter er det en betingelse at føreren ikke benytter halsbånd eller tjenestetegn eller tar tak i hunden for å styre eller dirigere den under øvelsen. Feilmelding, dvs. at hunden melder funn andre steder enn hos figurant, skal høyst karakter 8 tildeles. Gjentas feilen skal øvelsen underkjennes. Som feilmelding regnes også de tilfeller hunden ikke kan påvise figuranten. Forlater hunden figuranten uten å melde og senere kommer tilbake og melder på denne figuranten, kan det tildeles høyst karakter 8.

Har hunden tydelig vært hos figuranten og ikke avgitt melding, senkes karakteren med minst 3enheter. Gjentas feilen skal hunden underkjennes. Her må det tråes varsomt. Værforholdene kan være slik at hunden kan løpe nært figuranten uten å få fert av den. Figurantene ligger ofte helt skjult og har bare hørt, men ikke sett. Dommeren må i de tilfeller det er nødvendig stille konkrete spørsmål til figuranten for å få klarhet i om hunden virkelig har vært hos figuranten. Vanskelig tilgjengelige figuranter bør ligge slik at dommeren kan observere skjulet fra midtlinja.

Mister en hund 1 figurant kan den tildeles høyst karakteren 7. Mister en hund mer enn 1 figurant kan øvelsen ikke godkjennes.
Aggressive hunder skal bortvises. Enhver truende opptreden skal medføre poengtrekk. Overdrevent sosiale hunder som slikker m.m. bør bedømmes mildere. Hunden får ikke vise noen form for aggresjon rettet mot figurantene.

Hvis en hund påbegynner melding før tidsfristens utløp, har føreren rett til å foreta påvisning. Ved funn av figurant i dette tilfellet regnes funnet som tellende. På samme måte skal det trekkes for eventuelle feilmeldinger.

 

GENERELLE BESTEMMELSER FOR RUNDERING

Anvisning: Øvelsen skal gjennomføres i et kupert og vegetasjonsdekket terreng i et område som

tydelig skal kunne avmerkes. Terrenget som velges til runderingsøvelsen bør legges til steder som muliggjør en prøve på hundens evne til å lokalisere figuranten under vanskelige forhold. Midtlinjen skal merkes for hver 50. meter. I starten av runderingen bør ytterkantene merkes. Dommeren sier fra når det er 1 minutt igjen av tiden.

Figurantene skal være utplassert på samme sted for samtlige hunder i klassen. Figurantene skal stille og taust forbli i uforandret stilling, til føreren er kommet til og har hunden under kontroll.

Øvelsen og tidtakingen starter i det ekvipasjen går inn i startområdet. Øvelsen er slutt når maksimumstiden er ute eller når siste figurant er ført tilbake til midtlinja eller når fører passerer sluttpunktet.

Under øvelsen følges føreren på en slik avstand at hundens arbeid ikke forstyrres av figuranter den har funnet og de funksjonærer som er berettiget til å være tilstede. Utover disse skal ingen andre være tilstede uten dommerens tillatelse.

Området skal tråkkes over av hunder og funksjonærer før øvelsen starter. Det skal tråkkes over både på langs og på tvers. Området bør tråkkes over for hver 5. hund, men det er ikke nødvendig å benytte hund til dette.

Dommeren skal på forhånd forvisse seg om at figurantene kjenner sin oppgave. Dommeren bør forhåndsinformere figuranter om hva de skal observere.


Det regnes ikke som feilmelding hvis hunden påviser jakke eller lignende. Slike ting samt forstyrrelser av bærplukkere eller lignende skal tidskompenseres. Vanning av hund er tillatt.